• بر روی تمامی پکیجهای سامانه پیامک یک خط اختصاصی ۱۴ رقمی ۱۰۰۰ بصورت رایگان ارائه می گردد و صورت تمایل امکان فعال سازی خط ۳۰۰۰ و خطوط رند دیگر وجود دارد.
  • واگذاری شماره مجازی به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار دارد. پس از گذشت یکسال با پرداخت ۲۰درصد هزینه فعال سازی اولیه امکان تمدید برای یکسال دیگر وجود دارد.  قابل توجه می باشد  مورد اشاره شده در مفاد قرارداد اپراتور مربوطه بوده  و مختص به این واحد نبوده و برای تمام همکاران یکسان می باشد .
  • در اپراتور ۱۰۰۰ درصورتی که خط توسط اپراتور مربوطه به صورت رندم انتخاب شود غیر رند و درصورت انتخاب توسط کاربر رند لحاظ خواهد شد.
  • تعرفه  اعلام شده خطوط به صورت آبونمان یک ساله می باشد. و شرایط تمدید منوط به سرویس ارائه شده از طرف اپراتورهای مربوطه خواهد بود.