قوانین مربوط به پیامک ، سامانه پیامک و خدمات ارزش بر افزوده:

واگذاری شماره مجازی :

۱- خریدار موظف به ارائه اطلاعات کامل اشخاص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده از شماره های مجازی واگذار شده به فروشنده می باشد. بدیهی است شماره های جدید تنها پس از ارائه اطلاعات مذکور فعال شده و شماره های قبلی نیز در صورت عدم ارائه اطلاعات غیر فعال می شود.

۲- واگذاری شماره مجازی به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار دارد. پس از گذشت یکسال با پرداخت ۲۰درصد هزینه فعال سازی اولیه امکان تمدید برای یکسال دیگر وجود دارد. در صورت خاتمه قرارداد فعلی و عدم انعقاد قرارداد جدید به هر دلیل فروشنده هیچ تعهدی نسبت به شماره های واگذار شده نخواهد داشت.