۱- ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای(تخفیفات و موارد تعریف شده)
۲- ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند .
۳- ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد(ماژول مناسبتها)
۴-اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
۵- ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان
۶-اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن
۷- اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
۸- ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
۹-آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
۱۰-برگزاری نظرسنجی ومسابقات
۱۱- ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود
۱۲-ارسال پیامک برای گروه خاص
۱۳- ارسال پیامک برای منطقه ی خاص
۱۴- ارسال پیامک برای کد خاص

 1. ارسال پیامک خودکاردر خصوص پایان قراردادبیمه
 2. اعلام خودکارسررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
 3. ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان
 4. اطلاع رسانی خودکار سامانه به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن – جناب آقای ……بیمه نامه شما تا ۱۰ روز دیگر منقضی میگردد…
 5. اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
 6. ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
 7. آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
 8. برگزاری نظرسنجی ومسابقات
 9. ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود
 10. ارسال پیامک برای گروه خاص
 11. ارسال پیامک برای منطقه ی خاص
 12. ارسال پیامک برای یک صنف  خاص برای مثال معرفی بیمه مسئولیت برای کانون مهندسین